Lijst van Burgemeester Riguelle                                                                                                                                                    Site FR
Het Gemeentelijk Mobiliteitsplan: een heuse maatschappelijke uitdaging !

Juni 2011 - Politieke overweging van Berchem News n°100


Al enkele maanden lang verzamelt het onderzoeksbureau, dat met de uitwerking van ons Gemeentelijk Mobiliteitsplan is belast, diverse elementen die het bureau moeten helpen om een precies beeld te krijgen van de lokale mobiliteit en waarbij ook rekening moet worden gehouden met de delicate rol van de ter zake bevoegde regionale en federale betrokkenen. In aansluiting op de onderzoeksfase volgde een scenariofase waarbij de belangrijkste aandachtspunten naar voren werden geschoven met de bedoeling om de mobiliteit in onze gemeente naar een hoger niveau te tillen. De eindfase wordt wellicht de moeilijkste: het voorstellen van duurzame oplossingen.

Van “koning auto” naar “multimodaal transport”

De uitdaging mag er zijn. Onze maatschappij werd immers sinds het eind van de Tweede wereldoorlog uitgebouwd met en voor de auto als belangrijkste verplaatsingsmiddel. Zowel bij de organisatie van de stad, als bij het inplanten van winkelpanden en het uitstippelen van het parkeerbeleid, stond de auto centraal. Dat was nog lang voor de eerste oliecrisis en voor men er zich langzaam van bewust werd dat onze manier van verplaatsen echt aan verandering toe was; zowel om redenen van mobiliteit, economie als van gezondheid. Met de vaststelling dat er momenteel nagenoeg voor iedere twee inwoners een auto de baan op rijdt, kan terecht de vraag worden gesteld waar al die auto’s moeten blijven, hoe die in het verkeer kunnen en hoe er andere geloofwaardige alternatieven kunnen worden aangeboden. De alsmaar grotere vertraging die bij het uitwerken van het Gewestelijk ExpresNet (GEN) wordt opgelopen, vormt een heuse handicap die we absoluut moeten counteren. Daarbij vormt ook de investering in het Brusselse openbare vervoer uiteraard een absolute prioriteit. Dat alles behoort echter tot de politieke verantwoordelijkheid van het Gewestelijke en Federale niveau.

Inwerken op de onmiddellijke omgeving: de gemeente

Laten we samen de uitdaging aangaan met concrete maatregelen voor ons grondgebied. Laten we samen bouwen aan de toekomst die we onze kinderen en kleinkinderen willen nalaten. Dat is heus niet zo moeilijk. Het volstaat daartoe ons huidig gedrag in mindere of meerdere mate bij te stellen. Zo moeten we voor korte afstanden voorrang geven aan verplaatsingen met de fiets of te voet en moet er in het kader van het Gemeentelijk Mobiliteitsplan voldoende aandacht zijn voor voetgangerswegen (trottoirs en paden) en gewestelijke fietsroutes. Er moeten in de gemeente zowat overal fietsstaanplaatsen komen en dan vooral aan en rond de gebouwen van het gemeentebestuur en in de handelskernen. Het Villo fietshuursysteem, evenals de “Cambio” autohuuroplossing moeten verder worden uitgebreid. We moeten de verschillende wijken van de gemeente verder blijven beschermen tegen sluipverkeer met verkeersdrempels en andere oplossingen en er tegelijk voor zorgen dat verplaatsingen binnen de gemeente voor Berchemnaren en hun bezoek vlot kunnen verlopen. Het stationeren moet wellicht over een veel ruimer oppervlak worden gereglementeerd dan de huidige beperkte blauwe zones waarbij voorrang wordt verleend aan de buurtbewoners. We willen dat alles ontwikkelen in goede samenwerking met het Gewest zodat er een duidelijke en uniforme reglementering komt voor de 19 gemeenten. We moeten de ondernemingen op ons grondgebied uitnodigen om een mobiliteitsplan uit te werken. We zullen erop toezien dat het aanbod openbaar vervoer van zowel de MIVB als de NMBS op ons grondgebied op efficiënte wijze verder wordt ontplooid.

Geen mirakeloplossingen zonder ook voor eigen deur te vegen

Het is nooit makkelijk om gewoontes te doorbreken, maar de inzet is vandaag van primordiaal belang. Als we ons huidig gedrag niet bijstellen, staan we immers morgen met zijn allen stil waarbij we tegelijk onze gezondheid en die van onze kinderen en kleinkinderen in gevaar brengen. Laten we dus onze stoute schoenen aantrekken en de dingen radicaal wijzigen. Dat is de uitdaging die we moeten aangaan waarbij een “Nimby” reflex (Not In My Backyard: niet in mijn achtertuin) absoluut moet worden geweerd om zo samen tot duurzame mobiliteitsoplossingen te komen. Dat is meteen ook de reden waarom het team van de LBR jullie van harte uitnodigt om deel te nemen aan de volgende openbare informatiesessie van het Gemeentelijk Mobiliteitsplan zodat ook jullie jullie steentje kunnen bijdragen aan het bouwen van onze toekomst en om mee jullie schouders te zetten onder deze moeilijke, maar onontbeerlijke aanpassingen.


Lijst van Burgemeester Riguelle | Contact webmaster