Lijst van Burgemeester Riguelle                                                                                                                                                    Site FR
LBR: voor een gemeente waar het gezin centraal staat

September 2011 - Politieke overweging van Berchem News n°103


De LBR heeft er de laatste jaren alles aan gedaan om de roepingvan Sint-Agatha-Berchem als een gemeente waar het gezin centraalstaat te versterken.Met het scheppen van extra crècheplaatsen, de aanleg van speelpleinenin de verschillende wijken, evenals de aangekondigde investeringin de bouw en inrichting van nieuwe kleuterklassen enlagere-schoolklassen, zijn we inderdaad tegemoetgekomen aande rechtmatige verwachtingen van de Berchemnaren.

Aan het andere eind van de leeftijdspiramide prijkt het projectvoor het nieuwe Bloemendal bejaardentehuis dat in oktober, voorhet openbaar onderzoek, aan het grote publiek wordt voorgesteld.Bovendien heeft het OCMW gestaag zijn diensten verbeterd enkan het dankzij de financiële situatie met een nog grotere dynamiekhaar taken inzake steun en sociale actie voortzetten.Met de bouw van een nieuwe basisschool, waarvoor ons al de nodigesubsidies werden beloofd, liggen de doelstellingen voor devolgende jaren intussen vast. n het licht van dit gegeven wordener dan ook weldra voorlopige klassen ingericht aan de Openveldstraat.

Een gemeente waar het gezin … en duurzaamheid centraalstaan!

We hebben de engagementen van het Agenda 21 project onderschrevenen diverse beslissingen genomen die gericht zijn op hetvrijwaren van onze omgeving.
Het planten van bomen in onze openbare ruimten, het aanleggenvan vele extra groentetuintjes, de “dematerialisatie” van onze gemeentedossiers(gebruik van het internet in plaats van het afdrukkenvan tonnen papier), de energiebesparende inrichtingen in degemeentelijke gebouwen en onze keuzes inzake energiezuinigeoplossingen in toekomstige bouwdossiers geven de beleidskeuzeom “onze kinderen een mooiere wereld na te laten dan de werelddie wij hebben gekregen” vaste vorm.

Voor een gemeente uit het noorden die het zuiden dehand reikt

In het kader van onze internationale samenwerking met de arrondissementsgemeente Grand-Dakar heeft onze gemeente de krijtlijnenuitgetekend voor een daadkrachtige en originele samenwerking.
Eerlang worden de laatste lootjes gelegd met betrekking tothet project voor de oprichting van een spaar- en kredietinstelling(Mutuelle d’Epargne et de Crédit - MEC) voor de toekenning vanleningen aan ambachtslui uit Grand-Dakar die zich in EconomischeBelangengroepen (G.I.E. - Groupes d’Intérêt Economique) hebben verenigd om hun eigen KMO uit te bouwen en op die manier lokaalwerkgelegenheid te scheppen.

Let wel, het geld wordt “geleend” en niet “geschonken”.Zo kunnen we onze samenwerking blijven voortzetten, zonder datwe nieuwe middelen moeten aanspreken om verdere resultaten te boeken. Werken leidt tot zelfstandigheid en het in eigen handennemen van zijn leven. Dat is wat we onze Senegalese vriendentoewensen.Die financiële investering – die we van harte doen – is ook ons antwoordop een meer evenwichtige wereld: hier en daar.


Lijst van Burgemeester Riguelle | Contact webmaster