Lijst van Burgemeester Riguelle                                                                                                                                                    Site FR
Er waait een nieuwe wind door de buitenschoolse opvang

November 2011 - Politieke overweging van Berchem News n°104


De gemeente Sint-Agatha-Berchem telt meer dan 2500 Franstaligekinderen van 3 tot 12 jaar oud. Al die kinderen gaan naar de kleuteroflagere school om er te ‘werken’, maar ook om er te spelen, wanteen alsmaar groeiend aantal kinderen brengt soms meer tijd doorin de buitenschoolse opvang dan op de klasbanken. Al jaren bouwtde LBR aan de kwaliteit van de buitenschoolse opvang binnen degemeente omdat die een fundamentele rol speelt in de ontwikkelingvan het kind.

De buitenschoolse opvang is immers een plaats waar je om leertgaan met de anderen, waar je leert dat anderen anders kunnenzijn, kortom, een plek waar het begrip tolerantie op speelse wijze wordt bijgebracht. De buitenschoolse opvang vormt tevens eenbrug tussen school en gezin en biedt ouders de mogelijkheid omeen evenwicht te vinden tussen werk en gezin.

Als gevolg van diverse maatschappelijke ontwikkelingen op de arbeidsmarkten de stijging van het aantal gepresteerde arbeidsurenworden we geconfronteerd met een vraag naar buitenschoolse opvang die als het ware uit haar voegen barst. De tijd die door kinderenbuiten de schoolmuren wordt doorgebracht, houdt heel watuitdagingen en risico’s in. We hebben de verantwoordelijke voor deBuitenschoolse opvang van de gemeente Sint-Agatha-Berchem danook gevraagd om uit te kijken naar hoogwaardige oplossingen op hetvlak van de opvang na schooltijd waarin eenieder zich kan vinden!Het gaat daarbij onder meer om een betere coördinatie van debestaande activiteiten, om het aanbod en de diversiteit van debuitenschoolse activiteiten uit te diepen, om de opleidingen vooropvoedkundige helpers en animatoren die kinderen begeleiden tebevorderen, om pedagogische projecten binnen de opvang beteruit te werken, en vooral ook om ouders beter te informeren.

Gezinnen beter informeren

Deze promotietaak werd precies beschreven in het jaaractieplan datdoor de Commissie voor Buitenschoolse Opvang (CBO) en door deGemeenteraad werd goedgekeurd en houdt concreet de distributie in van informatiemappen aan alle gezinnen bij activiteiten die doorde verschillende opvangmiddens worden opgezet.
We hebben kunnen vaststellen dat dit initiatief door de ouders ergwordt gewaardeerd.Ook de webpagina van de Jongerendienst en Buitenschoolse opvangkreeg in het kader van een betere toegankelijkheid tot de informatie,een nieuw jasje aangemeten.
Er werd ook een database uitgewerkt met de gegevens van alleouders die willen worden geïnformeerd over de verschillende activiteitenvoor hun kinderen binnen de gemeentegrenzen.
En tot slot rolde zonet ook de nieuwe tweetalige editie van de Gidsvoor Buitenschoolse opvang voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar van depers. In deze brochure, die in augustus 2011 werd bijgewerkt, vind jealle plekken voor buitenschoolse opvang van de gemeente waarbijde activiteiten werden onderverdeeld in verschillende categorieën: Scholen-kinderdagverblijven, Huiswerkbegeleiding, Doorlopendeactiviteiten (sport, jeugdbeweging, kunst, cultuur, wijkanimatie)en activiteiten tijdens de schoolvakanties (multi-activiteitenstages,sport, cultuur). De Gids wordt gratis verdeeld onder de ouders viadiverse diensten en verenigingen en kan ook worden gedownloadvanaf de website van Sint-Agatha-Berchem (www.berchem.irisnet.be).

Met het hele team van de LBR werken we permanent aan een Sint-Agatha-Berchem waar gezinnen zich goed en welkom voelen.


Lijst van Burgemeester Riguelle | Contact webmaster