Lijst van Burgemeester Riguelle                                                                                                                                                    Site FR
Gelijke kansen voor alle Berchemse kinderen !

Februari 2012 - Politieke overweging van Berchem News n°105


We kunnen het niet genoeg herhalen: onze gemeente geniet de meerdan benijdenswaardige reputatie van een gemeente “waar het goedom te leven is” of nog, van “een dorp in de stad”, maar de ambitievan de LBR gaat daarin nog verder en wil dat Sint-Agatha-Berchemdoor iedereen wordt ervaren als een gezinsvriendelijke gemeente.
In het licht van dit gegeven vormt het basisonderwijs een van dekernelementen van een gezinsvriendelijk beleid dat is gericht op deontplooiing en ontwikkeling van onze kinderen.
Los van de taalgroep of het onderwijsnet waartoe de kinderen behoren,willen we in de eerste plaats dat ze allemaal kunnen genietenvan eenzelfde kwaliteitsonderwijs, van dezelfde voordelen en dat zedezelfde kansen krijgen met dezelfde mogelijkheden om projectenop stapel te zetten. Voor de gemeente is het welzijn van de gezinnengeen loos begrip. Het gemeentebestuur voert dan ook al vele jareneen doordacht beleid van “sociale voordelen” voor iedereen.

Sociale voordelen in het onderwijs. Wat houdt dat in?

Ter herinnering: in België wordt het onderwijs in netten georganiseerden gedeeltelijk gefinancierd door de Gemeenschappen. Zijbetalen de lonen van de leerkrachten en de werkingskosten op basisvan het aantal leerlingen. De bijdrage van de Gemeenschappenbeperkt zich echter tot dat. De overige kosten zijn voor rekeningvan de schoolbesturen (de gemeente of het vrije net, bijvoorbeeld).
Er zijn twee decreten (een per Gemeenschap) die de toekenning vande “sociale voordelen” regelen. De gemeente Sint-Agatha-Berchemheeft – al meerdere jaren intussen – een reglement goedgekeurd dat beide teksten op haar grondgebied combineert zodat alle kinderen,ongeacht waar ze school lopen, gelijk worden behandeld.
Als de gemeente de ouders bijvoorbeeld garandeert dat de opvangeen uur voor en een uur na de lessen in de gemeenteschool gratis is,dan komt de gemeente op dezelfde wijze tegemoet in de kosten voorde opvang in de scholen van de andere netten binnen de gemeentewanneer er daar eenzelfde service wordt geleverd. Alle Berchemseburgers dragen bij tot de gemeentebegroting en het is dan ook normaalen billijk – althans in onze ogen – dat alle Berchemse kinderenop dezelfde wijze worden omkaderd.
We willen inderdaad dat alle kinderen die in een kleuter- of basisschoolin Sint-Agatha-Berchem zijn ingeschreven van die voordelenkunnen genieten. We willen dat alle Berchemse kinderen gelijk zijnen hun voordeel kunnen doen met een hoogwaardig onderwijs eneen kwaliteitsvolle omkadering; ongeacht de school waarvoor zeopteerden.

Gerichte steun aan de scholen

Maar de steun aan de kinderen van onze gemeente gaat nog heelwat verder. We spelen immers geregeld in op oproepen tot projectendie door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden gefinancierd.
Daardoor krijgen we subsidies voor het uitrollen van kindgerichte projectenbinnen of buiten de schoolmuren. Alleen al voor het schooljaar2011-2012 mogen de deelnemende scholen van de gemeente eensubsidie van meer dan 21.000 euro onder elkaar verdelen voor hetuitrollen van projecten om het schoolverzuim in te dijken en kinderente helpen om de school af te maken.
Zo kunnen we onder meer wijzen op de oprichting van diversesportieve en speelse buitenschoolse workshops ter bevordering enaanmoediging van het gebruik van de tweede landstaal, het organiseren van bijlessen om bepaalde hiaten bij leerlingen op te vullenen de geboekte vooruitgang ter zake in de verf te zetten of nog, hetopzetten van diverse activiteiten tijdens de middagpauze, na hetluiden van de schoolbel en op woensdagnamiddag.

Met jullie steun kunnen we dit kindgerichte en scholen ondersteunende beleid voor alle kinderen de volgende jaren voortzetten.

Het welzijn en de vorming van alle Berchemse kinderen vormt voorde LBR (Lijst Burgemeester Riguelle) en voor onze partners binnende meerderheid sinds vele jaren een absolute prioriteit.


Lijst van Burgemeester Riguelle | Contact webmaster