Lijst van Burgemeester Riguelle                                                                                                                                                    Site FR
De meerwaarde van de LBR ? Bovenal de menselijkewaarden !

Mei 2012 - Politieke overweging van Berchem News n°107


Al vele jaren zorgt de LBR ervoor dat Sint-Agatha-Berchem evolueert én deessentiële kenmerken van onze gemeente bewaard blijven: zijn gezelligekarakter, de veiligheid, een groene leefomgeving, de openbare netheid,solidariteit, het financieel evenwicht, een actief gezondheidsbeleid, eenkindvriendelijk beleid, scholing, ... en steeds met dezelfde overtuiging: boven alles de menselijke waarden!
We kunnen met trots terugblikken op onze verwezenlijkingen. Wanneerwe er de “Algemene Beleidsverklaring” op nalezen die onze burgemeesterJoël Riguelle tijdens de eerste gemeenteraad van deze legislatuur voorstelde,kunnen we niet anders dan vaststellen dat 90% van de puntenvan het beleidsprogramma gerealiseerd werden.

Een woord van dank.
We willen hier graag alle leden van het team bedanken die de LBR- mandatarissenop het terrein hebben ondersteund, evenals alle vrijwilligersdie de LBR in de verschillende lokale instanties vertegenwoordigen. Onzedank gaat ook uit naar onze partners van de meerderheid met wie we helemooie projecten mochten verwezenlijken. Ook in de oppositie hebbenwe mannen en vrouwen gevonden met een open geest en een diepgeworteldgevoel voor het algemeen belang.
Maar waar zouden we staan zonder al de gemeenteambtenaren van alleniveaus en in alle functies, die dagelijks ten dienst staan van de burgers.
De LBR wil dan ook ieder van hen bedanken die zich elke dag opnieuwinzet voor de Berchemnaren. Al die mannen en vrouwen uit de openbaredienst verdienen om hun deskundigheid, trouw en inzet inderdaad eenwelgemeende DANKJEWEL.

Ook morgen schijnt de zon!
De toekomst is wat we er samen van maken. Samen kunnen we de grootsteuitdagingen aan en van Sint-Agatha-Berchem een plek maken waariedereen wordt gerespecteerd en uitgenodigd wordt om deelgenootte worden van een gemeenschappelijke rijkdom: die van het hart. DeLBR begint nu al samen met u aan de voorbereiding van die toekomst.
We willen extra crècheplaatsen. Na een eerste inspanning ter zake (44%extra plaatsen) willen we het aantal beschikbare plaatsen nog opvoeren.
Er wordt een nieuwe Franstalige basisschool gebouwd en we stellen allesin het werk opdat deze ook kinderen met een handicap zou kunnenopvangen. Het wordt een “inclusieve” school met specifieke middelenvoor die kinderen en hun handicap.
De sociale voordelen voor alle Berchemse kinderen worden zonder uitzonderingbehouden.
Ongeacht het net waarin het kind school loopt,heeft het - morgen, net als vandaag - recht op financiële steun van degemeente. Over de ideologische - beperkende - grenzen die sommigentrekken heen zijn de LBR en haar partners van de meerderheid de meningtoegedaan dat alle Berchemse kinderen - zonder enig onderscheid – rechthebben op een gelijke behandeling.
Een generatieoverschrijdende aanpak staat centraal in ons programmavoor 2012 -2018. Jongeren en ouderen harmonieus laten samenleven,nieuwe vormen van samenwonen ontwikkelen, de eenzaamheid doorbrekenin een té materialistische samenleving en kennis en hoop delen,dat zijn onze belangrijkste doelen.
De Lokale Agenda 21 vormt de rode draad doorheen ons milieubeleid:het bevorderen van een gezonde voeding, de zorg voor ons milieu, alternatieveverplaatsingsmiddelen, spaarzaam omspringen met energie, hetplanten van bomen, ... al die elementen uit het Lokale Agenda 21 projectstaan bovenaan het ‘to do’ lijstje van de LBR.

“Samen, ook al verschillen we van elkaar”
Pierre Rapsat verwoordde het in vroegere jaren bijzonder lyrisch; maarde Berchemnaren toonden al meerdere keren dat ze perfect weten hoesamen te leven, ook al verschillen ze van elkaar. Franstaligen, Nederlandstaligenen Berchemnaren van vreemde origine ... we hebben allemaalde troeven in handen om een vredevolle toekomst uit te bouwen. Ookdat is een LBR uitdaging voor Sint-Agatha-Berchem: ervoor zorgen datwederzijds respect en tolerantie naar elkaar toe tot het DNA van deBerchemnaren gaat behoren, tot de manier van denken en de maniervan handelen. En daartoe heeft de LBR op 14 oktober jouw steun nodig

... Om de menselijke waarde bovenal te stellen!


Lijst van Burgemeester Riguelle | Contact webmaster