Lijst van Burgemeester Riguelle                                                                                                                                                    Site FR
De demografische uitdaging van onze gemeente

Juni 2009 - Politieke overweging van Berchem News n°85


Het aantal inwoners dat Sint-Agatha-Berchem telt, nam de afgelopen jaren bijzonder sterk toe. Per 1 januari 2000 telde onze gemeente 18.735 inwoners. Op 31 december 2008 zijn dat er 21.632. Een aangroei van meer dan 15% in amper negen jaar tijd. In ons Gemeentelijk ontwikkelingsplan (GOP) stelden we voorop dat het aantal inwoners de komende jaren kon aandikken tot 23.000. Die trend zette zich echter sneller door dan verwacht. We denken overigens dat de levenskwaliteit die onze gemeente te bieden heeft, hier niet vreemd aan is.

Ergens wonen, houdt meer in dan er louter een bed en tafel hebben. Het betekent dat je vanuit die bepaalde plek tal van activiteiten gaat opzetten zoals er school lopen, werken, gezondheidszorg vragen, ontspannen, sociale relaties opbouwen, sporten, etc. Kortom, de woning moet zijn opgezet als de kern van waaruit een individu het merendeel van de handelingen, die zijn dagelijkse leven vormen, ontwikkelt.
De toename van het aantal wooneenheden in een bepaalde wijk houdt noodzakelijkerwijze in dat er ook extra behoeften zijn wat betreft scholen, crèches, sportinfrastructuur, openbaar vervoer en andere gemeenschappelijke uitrustingen. Op die trend moet dan ook worden vooruitgelopen in overleg met alle betrokken spelers om zo tegemoet te komen aan de nieuwe behoeften als gevolg van de toevloed van nieuwe inwoners.

44% meer kinderopvangcapaciteit.

Brussel, en inzonderheid het Noordwesten van het gewest, kamp al vele jaren met een nijpend tekort aan plaatsen binnen de kinderopvangstructuur. Sinds kort zijn er ook onvoldoende plaatsen beschikbaar in het basisonderwijs waar niet langer alle Berchemse kinderen terechtkunnen.

In een gemeente zoals de onze, waar de LBR (Lijst van Burgemeester Riguelle) het welzijn van de burgers centraal in het beleid heeft geplaatst, is het niet meer dan normaal dat we een hiërarchische lijst opstellen van de behoeften die zich aandienen waarbij we aan bepaalde noden voorrang verlenen volgens de financiële werkelijkheid en de beperkte mogelijkheden van onze gemeente qua investering.
Tijdens deze legislatuur opende de gemeente al 30 nieuwe opvangplaatsen voor kinderen van 0 tot 3 jaar. Op die manier werd de opvangcapaciteit met maar liefst 44% verhoogd. Bovendien diende het College afgelopen maand bij de Gewestregering een nieuw subsidieproject in voor de oprichting van een Nederlandstalige crèche met 24 plaatsen. Met dit project, dat de goedkeuring kreeg van het Gewest, wordt het aantal gemeentelijke opvangplaatsen op 123 gebracht; goed voor een stijging van 78% van het totaal aantal gemeentelijke opvangplaatsen.

Meer plaatsen in de gemeentescholen

In dezelfde lijn wil het College eerlang de Gemeenteraad voorstellen om de nodige kredieten uit te trekken om het aantal beschikbare plaatsen in zowel de Nederlandstalige als de Franstalige gemeentescholen op te trekken. De demografische ontwikkeling van de afgelopen tien jaar bracht duidelijk aan het licht dat de behoefte aan schoolinfrastructuur nijpend wordt. De opvangcapaciteit (het aantal klassen) van de scholen verhogen, is dus geen luxeverhaal als we willen dat alle Berchemnaren onder normale omstandigheden school kunnen lopen in hun buurt. Helaas kost dat handen vol geld. En de Franse Gemeenschap heeft het al evenmin erg breed. Al enkele maanden buigt het College zich over hoe we aan die terechte vraag naar extra schoolplaatsen tegemoet kunnen komen. We zijn echter de mening toegedaan dat we zonder de steun van de twee Gemeenschappen en van het Gewest deze nieuwe uitdaging financieel niet aankunnen. Naast de uitdaging van de jeugd moeten we immers ook klaarstaan om de uitdagingen van de vergrijzing op te vangen waarbij de diensten en de infrastructuur van het OCMW moeten worden aangepast. “Een leven lang Levenskwaliteit”. Bij de LBR maken we er werk van! Wordtdusvervolgd…

Marc Vande Weyer

Echevin de la Petite Enfance, de la Famille et de la Jeunesse francophone


Lijst van Burgemeester Riguelle | Contact webmaster