Lijst van Burgemeester Riguelle                                                                                                                                                    Site FR
Tussentijdse evaluatie van de LBR en toekomstprojecten !

December 2009 - Politieke overweging van Berchem News n°88

 

De gemeentewet vraagt om een pauze te houden halverwegeons ambtstermijn, om de stand van zaken op te maken over dereeds afgelegde weg, en in de begroting 2010-2011-2012 de projecten,die wij wensen te verwezenlijken tijdens de tweede helftvan ons ambtstermijn, in te schrijven. Het is zeer duidelijk datdeze oefening het resultaat is van het werk van de meerderheidsinds 3 jaar en dat wij ons mogen verheugen op het feit dat dedemocratische minderheid van de gemeenteraad het overgrotedeel van onze voorstellen, voorgelegd aan het College van Burgemeesteren Schepenen, heeft gesteund.

Een gezond en creatief financieel beleid.

Aangezien geld het middelpunt is van elke politiek, onderstrepenwij allereerst het uitzonderlijke werk dat wij verricht hebbenop gebied van het financiële beheer onder leiding van onzeSchepen van Financiën LBR, Jean-Marie Colot, die met behulpvan de diensten, de begroting en de rekening bestuurt.
Een streng beleid, gezond en creatief, laat ons namelijk toe omleningen aan een zeer lage koers af te sluiten, om onze uitgavenop een evenwichtige manier te programmeren en omnieuwe financiële bronnen aan te boren door subsidies aan tevragen bij andere instanties en door belastingen te heffen diede Berchemnaren niet direct treffen.

Wij herinneren eraan dat er sinds enkele jaren geen gemeentelijkebelasting meer gevraagd wordt aan de handelaars en aande KMO’s en dit met het doel om de economische activiteit inonze gemeente te steunen.

Anderzijds, heeft onze Burgemeester-VolksvertegenwoordigerJoël Riguelle, dank zij zijn rechtstreekse betrokkenheid bij deregionale gouvernementele onderhandelingen en dank zij zijnwerk bij het Brusselse Parlement, een blijvende bijzonder financiëlehulp kunnen verkrijgen voor de Noordwestelijke gemeentenen ervoor kunnen zorgen dat de hulp aan gemeenten – endus aan Sint-Agatha-Berchem- een constante is van de BrusselseRegering sinds 2004.

Een leefklimaat en kwaliteitsdiensten.

In een leefklimaat van kwaliteit, die onze eerste prioriteit blijft,hebben wij verder kunnen werken aan de vernieuwing van onzeopenbare ruimten, aan de heraanleg van onze speelpleinen, aanhet planten van bomen, het vernieuwen van de voetpaden enaan het dagelijkse onderhoud van onze straten. Onder de impulsvan onze Schepen LBR voor Kinderopvang, Marc Vande Weyer,heeft de gemeente Sint-Agatha-Berchem het aantal opvang-plaatsen verdubbeld door de MCEA « Les Marmots » (12 plaatsen)en de kribbe « Les P’titsLoups » (18 plaatsen),op te richten.
En de inspanningen gaan door. Toezichtcellen tegen schoolverzuimwerden opgericht met de hulp van gewestelijke instanties.

Marc Vande Weyer en Peter Decabooter, Schepenen van Franstaligeen Nederlandstalige Jeugd, hebben , onder goede voorwaarden,een volledig vernieuwd gebouw van 750 m2 ter beschikkingkunnen stellen van de Berchemse jeugdbewegingen van beidegemeenschappen. Deze jeugdbewegingen werden eveneens, recent,ingezet voor het respectvolle beleid van het Wilderbos.

Een actief sociaal beleid.

Het OCMW, die vandaag de dag geleid wordt door Jean-FrançoisCulot (LBR), heeft zijn beroepssociologisch beleid uitgebreid doorde tewerkstelling van mensen zonder rechten en zonder inkomstenzodat deze mensen een plaats zouden kunnen bemachtigenin onze maatschappij en niet meer afhankelijk zouden zijnvan het OCMW. In ditzelfde domein van tewerkstelling dienenwij de constante ontwikkeling van SONET, een vereniging vandienstencheques onder leiding van Vincent Riga, Schepen LBRvan tewerkstelling, die Berchemnaren aan het werk stelt om testrijken of om huishoudelijk werk te verrichten, te onderstrepen.

We mogen ook niet vergeten dat Sint-Agatha-Berchem de prioritaireoprichting heeft verkregen van een steunpunt van Actiriszodat de Berchemse werkzoekenden een gemakkelijk contactkunnen hebben met deze instantie.

Een stand van zaken en projecten
Dit is maar een kort overzicht van de stand van zaken die de LBRkan voorleggen halfweg dit ambtstermijn. Er is niet genoeg plaatsom alle projecten die wij nog zullen voorstellen, op te noemen,zowel de projecten om meer kleine kinderen of schoolgaande kinderenop te vangen als voor de begeleiding van bejaarden of om,in overleg met de inwoners, een gemeentelijk verplaatsingsplanop te stellen die sommige moeilijke situaties moeten oplossen.

Wij zullen de gelegenheid hebben om u onze voorstellen in een volgend artikel, voor te leggen.


Lijst van Burgemeester Riguelle | Contact webmaster