Lijst van Burgemeester Riguelle                                                                                                                                                    Site FR
Politie, het recht op veiligheid van de Brusselaars

Juni 2010 - Politieke overweging van Berchem News n°92


De recente dramatische gebeurtenissen zetten het omvangrijke en gevaarlijke werk van de ordediensten van de zes politiezones van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in de schijnwerpers. De kwaliteit van de geleverde prestaties verdient inderdaad de nodige aandacht. Ze moet echter ook tegen het licht worden gehouden van de structurele moeilijkheden, die al dan niet inherent zijn aan de politiefunctie. Als burgemeester neem ik eerder het standpunt in van de lokale veiligheidsverantwoordelijke. De burgemeester is het administratieve hoofd van de politie. Hij moet erop toezien dat de ordediensten zich organiseren volgens de uit te voeren taken, dat ze over het nodige materiaal en de nodige middelen beschikken, dat ze de doelstellingen nastreven, die worden vastgelegd binnen de Zonale Veiligheidsraad en goedgekeurd door de Politieraad, gestuurd door de deelgemeenteraden van de zone. De hervorming van 2000, het zogenaamde octupusakkoord, bracht een aantal positieve ontwikkelingen en de kleine gemeenten kunnen nu, in vergelijking met het verleden, bijvoorbeeld beschikken over een veel ruimer aanbod van gespecialiseerde diensten (jongeren, drugs, recherche, …). De resultaten van bepaalde zones, waaronder de Politiezone Noord-West, zijn veelzeggend wanneer we de naakte cijfers bekijken: 70 000 interventies per jaar met 1 200 personen die ter beschikking van het parket werden gesteld voor een eenheid verantwoordelijk voor meer dan 180 000 inwoners, verdeeld over 5 gemeenten. Dat verdient een pluim!

Maar – en er is helaas een maar, en bovendien niet van de minste! – de financieringsnorm, de zogenaamde KUL-norm (naar de universiteit die deze norm heeft uitgewerkt), werd berekend en vervolgens politiek onderhandeld ten nadele van de grote steden en inzonderheid ten nadele van Brussel. Recent onderzoek van Dexia wijst uit dat gemiddeld de gemeenten van het Vlaams Gewest 111 € per jaar en per inwoner spenderen aan hun politiedienst. De gemeenten in Wallonië spenderen dan weer 127 € per inwoner, terwijl de Brusselse gemeenten hier maar liefst 255 € voor uittrekken! Dat maakt een wereld van verschil. En hier is niet alleen de KUL-norm verantwoordelijk voor. De georganiseerde roofbouw op het federale politieapparaat in Brussel zorgt voor een bijkomende werkbelasting (opgevangen met overuren) die zwaar weegt op de begroting van de 6 politiezones. Weleer hadden we in Brussel een “federale reserve”, die tussenbeide kwam bij betogingen, verstoringen van de openbare orde, voetbalwedstrijden, … Die “reserve” werd letterlijk over het hele land verspreid en kreeg andere taken toebedeeld, zodat er op bepaalde momenten nog slechts 18 manschappen en een waterkanon overbleven om in Brussel, onze nationale en Europese hoofdstad, de orde te handhaven!

Daaraan moet nog worden toegevoegd dat de politiezones een “gehypothekeerde capaciteit” van meerdere duizenden uren achter de hand moeten houden voor de Directeur-Coördinator van de federale politie van Brussel die hierop bij noodwendigheid een beroep kan doen. Wie betaalt echter die uren die buiten de zone worden gepresteerd? De zones, dus … de gemeenten! Dit is dus een last die de facto wordt overgeheveld naar de gemeenten die op die manier de federale bevoegdheden sponsoren. En dan hebben we het nog niet gehad over de wervingsmoeilijkheden op federaal niveau, die ook weer resulteren in overuren op het lokale niveau! Al die aspecten en nog heel wat andere elementen tasten de slagkracht van de Brusselse zones aan. Brusselaars - en Berchemnaren – hebben echter net zo goed recht op veiligheid als enige andere burger in dit land.

Ondanks die voor de hand liggende financiële moeilijkheden leveren onze politiediensten kwaliteitswerk over heel de zone en de nabijheid van de politiemensen van onze Berchemse afdeling is eveneens een belangrijke troef, die nog wordt versterkt met onze preventiedienst. We blijven ook voor dit aspect van ons gemeentelijk beheer - de preventie en de veiligheid ten dienste van alle Berchemnaren - oog hebben.


Lijst van Burgemeester Riguelle | Contact webmaster