Lijst van Burgemeester Riguelle                                                                                                                                                    Site FR
Een uitgekiend evenwicht tussen begroting en projecten

Februari 2011 - Politieke overweging van Berchem News n°98


Al sinds vele jaren kunnen de Berchemnaren vaststellen dat hetteam van LBR met zijn meerderheidspartner en, in ruime mate, metde steun van de voltallige gemeenteraad er alles aan doet om deschaarse financiële middelen van de gemeente zo efficiënt mogelijkaan te wenden.

De begroting voor 2011 is een dynamische begrotingen onderschrijft volledig bovenvermelde aanpak. Getuigen hiervan,de permanente zorg voor de vrijwaring van ons patrimonium, devele werken ter verbetering van de openbare ruimte en van onzeschool- en cultuurinfrastructuur. En dat alles zonder verhoging vande gemeentebelastingen zoals het aandeel in de personenbelastingen de ontroerende voorheffing!
In nauwe samenwerking met het Gewest, dat ons specifieke financiëlemiddelen en subsidies voor diverse werken toeschuift, wistenwe al een groot gedeelte van ons politiek programma voor de gemeentelijkelegislatuur 2006 - 2012 in de praktijk te brengen. In delaatste rechte lijn van deze legislatuur konden we heel wat zeer concreteprojecten inschrijven waaronder de ‘duurzame’ vernieuwingvan de twee schoolpaviljoenen aan de Zevensterrenstraat, de bouwvan voorlopige modules naast onze school aan de Openveldstraat,evenals de inrichting van diverse klassen in de gemeentelijke basisschool‘L’Ecole des Glycines’. In de loop van 2011 wordt ook de eerstesteen gelegd van de polyvalente zaal aan het cultureel centrum ‘LeFourquet’.

In de begroting voor 2011 staat tevens de lening ingeschreven terfinanciering van het door het OCMW te dragen gedeelte voor debouw van het nieuwe bejaardentehuis dat voor 60% wordt gesubsidieerddoor de Brusselse Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.De plannen zijn ter goedkeuring ingediend en we hopentegen eind juni de vergunning op zak te hebben. Daarnaast ziet hetteam van LBR er tevens op toe dat het OCMW over voldoende middelenbeschikt om al haar sociale taken ten voordele van de armlastigeBerchemnaren tot een goed einde te kunnen brengen.

Ook de begroting om ons deel van de investering voor de heraanlegvan het Schweitzerplein te kunnen dragen is rond. De voorbereidendewerkzaamheden werden overigens reeds uitgevoerd en ook deaankoop van de betrokken gebouwen is intussen rond. Het Gewestis nu aan zet om de werken te gunnen op basis van de eerder verkregenbouwvergunning. We blijven dit dossier op de voet volgenen zodra het Gewest de werken zal hebben toegewezen, komen ookwij weer in actie.

De winter laat zijn sporen na en onze diensten zijn al op pad om denodige reparaties aan wegdek en voetpaden uit te voeren van deBerchemse straten. Ik wil van de gelegenheid graag gebruik maken om hier alvast de knowhow en de inzet van onze technische dienstente loven bij het, gelet op de moeilijke winterse omstandigheden,zo gepast en zo snel mogelijk reageren.

Dit waren enkele punten die ik graag zag aangestipt aan het beginvan dit nieuwe jaar dat, naar onze burgemeester en het hele LBRteam hopen, voor alle Berchemnaren bijzonder geslaagd en gelukkigmag wezen.


Lijst van Burgemeester Riguelle | Contact webmaster