Lijst van Burgemeester Riguelle                                                                                                                                                    Site FR
Statistieken : waarom dan wel ?

April 2011 - Politieke overweging van Berchem News n°99


Statistieken over de bevolkingsaangroei zijn als instrument binnenhet stadsbeheer niet weg te denken. Om weloverwogen beslissingente kunnen nemen over de weg die we uitgaan, moetenwe alle parameters kennen. De meest recente, beschikbare gegevens(i) bevestigen dat de Belgische bevolking tussen 2010 en 2060 met 17,2% zal aangroeien! Toegespitst op het Brussels Gewestbedraagt die toename 23,8%. Vertaald naar leeftijdscategorieëngroeit de groep van de -15-jarigen voor heel België aan met 9,4%: voor Brussel komen we uit op een stijging met 20,2%, ofmeer dan het dubbele. In diezelfde periode wijzen de statistieken op een aangroei van de categorie van 65-79-jarigen voor heel Belgiëmet meer dan 51% en van 56,9% voor Brussel.

Een andere belangwekkende statistiek werpt een licht op de gezinssamenstelling:in 2008 bestond 1 gezin op 2 (49,3%) binnen hetBrussels Gewest uit een enkele persoon. In Sint-Agatha-Berchem is38,3% van de gezinnen een eenpersoonsgezin. Herleid naar aantalinwoners komt dit erop neer dat nagenoeg 1 inwoner van Sint-Agatha-Berchem op 5 alleen woont en dat 10% van de gezinneneenoudergezinnen zijn. De voor Sint-Agatha-Berchem beschikbaregegevens bevestigen dus de trend die zich voor het BrusselsGewest aftekent en zetten de ware uitdagingen in de kijker.

Drie hele grote uitdagingen voor onzegemeente.

1. De dringende behoefte aan nieuwe infrastructuur voor de opvangvan de allerkleinsten en de noodzakelijke uitbouw van deopvangstructuren van scholen.
2. De aanpak van de bejaardenproblematiek, in de zin van meeropvang en dienstverlening.
3. A cties die de sociale banden nauwer aanhalen en de solidariteitverhogen om het isolement van bejaarden te doorbreken enmoeilijkheden van eenoudergezinnen op te vangen.Voor de LBR zijn die uitdagingen een wezenlijk deel van het programmavan deze legislatuur.

Beheren is voorzien

Naast de nieuwe plaatsen die er de afgelopen vier jaar in onze crèchesbijkwamen, staat er in samenwerking met de VGC een nieuwproject op stapel (30 bijkomende plaatsen). Onlangs nog toetsten de Voorzitter van het OCMW, de Schepen van kinderopvang en gezinen de directie van het Ziekenhuis Valida tijdens eerste contactende haalbaarheid af van een bijkomende crèche op het terreinvan het ziekenhuis.

De Franse Gemeenschap zette het licht op groen voor de bouw vaneen nieuwe basisschool in Sint-Agatha-Berchem met plaats voor388 leerlingen. Op voorstel van onze Burgemeester Joël Riguelle,besliste het College dat de nieuwe school wordt opgetrokken opeen perceel van de gemeente in de buurt van het sportcentrum.

De politieke contacten die onze Burgemeester legde met het oogop de subsidiëring door de Franse Gemeenschap wierpen vruchtenaf.Het geplande Nieuwe Rusthuis van het OCMW moet de bestaandecapaciteit met 120 bedden verhogen en onze bejaarde bevolkinghet voorgeschreven moderne comfort bieden. Wij zijn alvast gedrevenom het openbare karakter van de instelling te behouden;concreet betekent dit dat alle Berchemnaren, en vooral dan deminstbedeelden of sociaal geïsoleerde inwoners voorrang krijgen.Tot slot krijgt het nieuwe RVT een gemeenschappelijk restaurant.

Deze nieuwe leef- en ontmoetingsruimte wordt voor alle bejaardenopengesteld. Eerste spadesteek in 2012.
Tot slot brengen we nog graag het initiatief “Carrefour des générations”in herinnering dat doorgaat op 2 april. Dit initiatief wilde banden tussen alle inwoners van Berchem, en meer specifiektussen de jongste en minder jonge inwoners (opnieuw) aanhalen.
Op het ogenblik dat Brussel (en dus ook Berchem) moet leren levenmet andere culturen verdient sociale samenhang, zonder deessentiële humanistische waarden uit het oog te verliezen, volopaandacht.

De LBR-mandatarissen stellen alles in het werk om hun acties af testemmen op de behoeften die de maatschappelijke en demografischeevolutie binnen onze gemeente voorschrijft.


Lijst van Burgemeester Riguelle | Contact webmaster