Lijst van Burgemeester Riguelle                                                                                                                                                    Site FR
Downloaden:

- Het 2012-2018 LBR programma downloaden

- Politieke Oriëntatienota, fundamentale politieke assen voor de volgende drie jaar


Kribben, scholen, speelpleinen

Tijdens de legislatuur 2006-2012 hebben we al het aantal plaatsen in de kribben met 44% verhoogd en een subsidie bekomen voor het bouwen van een nieuwe lagere school.

Morgen willen we de demografische uitdaging aangaan door nieuwe plaatsen in de kribben te creëren, deze nieuwe Franstalige lagere school (die 10% gehandicapte kinderen zal opvangen) te bouwen, nieuwe nederlandstalige klassen openen en nieuwe speelpleinen in de wijken te ontwikkelen. De tieners zullen nieuwe activiteiten aangeboden krijgen om hun levensproject op te bouwen.

L’accueil des toutes petits, l’éducation des enfants et l’accompagnement des jeunes sont  au cœur de notre projet pour Berchem-Sainte-Agathe.


Een veilige en gezellige gemeente

Dankzij een preventiebeleid op het terrein en de verhoging van de financiële middelen voor de politie kent onze gemeente weinig delinquentie ten opzichte van andere.

Morgen zullen we de menselijke aanwezigheid in de straten nog versterken. Het budget voor politie en preventie zal over een periode van 6 jaar met 30% verhoogd worden om personeel te kunnen aanwerven. Het beheer van wijkconflicten evenals het nakomen van het Algemeen Politiereglement zullen prioritair zijn.

Veiligheid is het eerste van de rechten die we willen waarborgen en gezelligheid is het genoegen om samen in wederzijds respect te leven.Géneraties samen hand in hand

De actie "Carrefours des Générations" brengt elk jaar de jongeren en senioren samen. Deskundige senioren geven informaticalessen en helpen de jongeren in hun schoolwerk.

Morgen zullen «Kangoeroe»-woningen ontwikkeld worden, evenals banden van wederzijdse steun. We willen een beleid dat alle mensen, jong en oud, dicht bij elkaar brengt. Senioren zullen uitgenodigd worden om jongeren voor hun schooltaken te helpen.

We willen deze onontbeerlijke band herstellen voor de overdracht van kennissen, de persoonlijke ontplooiing en de solidariteit tussen de generaties. Dit om samen de uitdagingen van morgen aan te gaan.

De levenskwaliteit van de Berchemenaars verbeteren

We hebben de trottoirs vernieuwd, vertragers aangelegd, de openbare verlichting gemoderniseerd, de openbare ruimtes beschermd en een gemeentelijke wachtdienst 24u/24 georganiseerd voor de dringende situaties.

Morgen willen we ijveren voor een duurzame ontwikkeling om het evenwicht stad/natuur, dat van Berchem een aangenaam leefkader maakt, te kunnen vrijwaren. We zullen vermijden de bebouwde oppervlakte te verdichten, en de nadruk leggen op het vrijwaren van de groene ruimtes en speelpleinen. De openbare ruimte zal ingericht worden om de zwakste gebruikers en dus de PBM te beschermen. Milieubescherming zal onze voornaamste doelstelling zijn. We zullen alternatieven met betrekking tot de mobiliteit bedenken.

Respect voor anderen, respect voor de openbare ruimte en respect voor de reglementeringen zullen een centrale plaats in ons beleid innemen, zodat alle Berchemnaren hun levensproject kunnen opbouwen.Gezondheid en solidariteit in het hart van ons project

Met franstalige, nederlandstalige, privé en openbare partners hebben wij Valida gecreëerd om kwalitatieve zorgen aan de Berchemnaren te kunnen bieden. Het OCMW heeft zijn diensten uitgebreid, een schuldbemiddeling op touw gezet, een energieloket geopend en gebruikers terug aan het werk gezet.

Morgen zullen we een « sociale vestiaire » openen. De sociale kruidenierszaak zal haar activiteiten voortzetten en de middelen voor de sociale dienst zullen in functie van de behoeften versterkt worden. De zorgen en diensten voor bejaarde personen die nog thuis wonen zullen verbeterd worden om dit thuisverblijf zo lang mogelijk te behouden.

Het OCMW vormt het belangrijkste instrument van het sociale beleid van de gemeente. Onze missie draait rond het organiseren van opleidingen, het ondersteunen van de kwetsbare mensen en het coördineren van alle maatschappelijke werkers.
Voor een duurzame planeet en gemeente

We hebben de energiefactuur van de gemeente met meer dan 100.000 € verminderd. We hebben het Gemeentelijke Mobiliteitsplan in de steigers gezet en duurzame keuzes voor de gemeentelijke voertuigen gemaakt. We hebben de klassementzone van de Kattebroek uitgebreid.

Morgen zullen we de doelstellingen van Agenda 21 verwezenlijken voor een milieuvriendelijke gemeente en planeet. Het volledige beheer van de gemeente zal op « duurzaamheid » berusten.

We willen ijveren voor een milieuvriendelijke gemeente en planeet die een beter leefkader aan onze kinderen zal nalaten. Morgen zullen wij verder de gemeente beplanten en Berchem letterlijk “in de bloemetjes zetten” !


Lijst van Burgemeester Riguelle | Contact webmaster